IMG_0984.jpg
IMG_0987.jpg
IMG_0985.jpg
IMG_0986.jpg
IMG_0983.jpg

Exhibition: ArtCheapdoy

Curator: Cheapdoy (Kidney Chung, Suze Chan, K Ying Wong, Mandy Chiu

Venue: HKCR, Hong Kong